Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти през учебната 2022/2023 г.

Брой часове ВИК_2022-2023