Заявление – за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

отвори