Заповед № РД09 – 2133 / 28.08.2020г. за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за XII клас за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2020 – 2021 година

отвори