НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.

отвори