Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация в ПГЛП

отвори