НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.) – тази наредба отменя Наредба №5 от 1996г. и Инструкция №2 от 1994г.

отвори