Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование В сила от 30.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.68 от 30.08.2016 г., изм. ДВ. бр.12 от 3.02.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29.09.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22.01.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г.

отвори