Заповед за Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа му до образование за 2 срок