НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците изд. от МОН – ДВ бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от учебната 2020 – 2021 г

отвори