Заповед №РД09 – 2151 / 27.08.2019г. за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2019 – 2020 година

отвори