Информация за прием на ученици след завършен VII клас – специалност – ПОТ – дуална форма на обучение

отвори