Обяви

 О Б Я В А

            На 21.10.2019 г.  в сградата на ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора” ще  се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект физкултурен салон, находящ се град Кюстендил, ул.”Искър” № 5., с площ  240 кв.м.

Срок на наемното отношение една година. При добри взаимоотношения на страните срока може да бъде удължен до законоустановения. Физкултурният салон се отдава под наем почасово  в определени дни и часове от седмицата, както следва: от понеделник до петък от 14,30 до 19,30 часа, а в събота от 10,00 до 14,00 часа..

Предназначение – спортна дейност.

Начална тръжна цена 300.00 лева месечно за почасовото отдаване под наем на физкултурния салон. Цената за наем на движимите вещи, включени в приложения опис се определя в размер на 60,00 лева месечно.

Консумативните разходи, основния и текущия ремонт и припадащата се такса смет са за сметка на наемателя.

Работно време на обекта от понеделник до петък от 14,30 до 19,30 часа, а в събота от 10,00 до 14,00 часа.

Депозит за участие  360.00 лв. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

Цена на тръжната документация 10.00 лв.

Дати за оглед на обекта всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа

Писмените предложения се подават  и  приемат  до 16,00 ч. на 18.10.2019 г. в канцеларията  на ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора”