Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

отвори