Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (ДВ, БР. 67 от 2016 г.) Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.

отвори