НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ В сила от 10.07.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г.

отвори