НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование изд. от МОН – ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от учебната 2020/2021 година.

отвори