Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13.05.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г.

отвори