Закон за професионалното образование и обучение – изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

отвори