Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г.)

отвори