Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

отвори