Заповед № РД09 – 2148 / 27.08.2019г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2019 – 2020 година

отвори