НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.

отвори