НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 50 от 15.06.2018 г., в сила от 15.06.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката

отвори