Заповед №РД09 – 1711 / 29.08.2018г. за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018 – 2019 година

отвори