Д О П Ъ Л Н Е Н И Е към П Р А В И Л Н И К за дейността на Професионална гимназия по лека промишленост, град Кюстендил във връзка с НАРЕДБА за ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2017/2018 година

отвори