Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) Обн. – ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката

отвори