Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.) Обн. – ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката

отвори