Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм., бр. 12 от 2017 г.) Обн. – ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката

отвори