Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката

отвори