Заповед №РД09 – 4134 / 29.08.2017г. за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017 – 2018 година

отвори