Заповед № РД 09 – 4135 / 29.08.2017г. във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2018-2019 година след завършено основно образование съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

отвори