НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.) – тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета

отвори