НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища

отвори