НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) – тази наредба отменя Наредба №11 от 2005г. и Инструкция №1 от 2014г.

отвори