НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) – тази наредба отменя Наредба №2 и №3 от 2003г. и Наредба №3 от 2004г.

отвори