Заповед №РД09-1168/19.08.2016г.за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година

отвори